XIV. Ročník MTB

Charakteristika podujatia

XIV. ročník vytrvalostných pretekov horských bicyklov v oblasti pohoria Branisko, Galmus a Spišského hradu. Profil a šírka trate vo veľkej miere vedie lesnými chodníkmi. Trať čiastočne umožňuje jazdu v skupinkách. Povrch trate: spevnená cesta 40% (asfalt, šotolina), lesná cesta s čiastočne spevneným povrchom 40%, single track 20%.

Kráľovský MTB maratón 2021 je zaradený do kalendára Slovenského zväzu cyklistiky ako podujatie slovenského pohára XCM.

Viac informácií
o propozíciách
kategórie
kráľovského mtb maratónu

Trate:
„90ka“ maratón (86km/2800 m)
„50ka“ polmaratón (52 km/1650 m)
„28ka“ (28 km/650 m)

Značenie trate:
Podľa pravidiel UCI a SZC: Smerové šípky (tabule s bielym podkladom) ukazujú nasledujúce zmeny trate, križovatky, a všetky potenciálne nebezpečné situácie. Doplnkové značenie: pomocou PE pásov s logom „Kráľovský MTB maratón“ a farebných smerových šípok nastriekaných výraznou sprejovou farbou na podklad a pevné predmety na trase. Označené budú aj občerstvovacie zóny.

Kategórie

Muži od 19 do 39 rokov, dlhá trasa (maratón)
Muži od 19 do 39 rokov, dlhá trasa (maratón)
Muži (seniori) od 40 do 49 rokov, dlhá trasa (maratón)
Muži (veteráni) od 50 rokov do 59 rokov, dlhá trasa (maratón)
Muži (veteráni) nad 60 rokov, dlhá trasa (maratón)
Ženy od 19 rokov, dlhá trasa (maratón)
Juniori od 17 do 18 rokov, stredná trasa (polmaratón)
Juniorky od 17 do 18 rokov, stredná trasa (polmaratón)
Muži od 19 do 39 rokov, stredná trasa (polmaratón)
Muži (seniori) od 40 do 49 rokov, stredná trasa (polmaratón)
Muži (veteráni) od 50 do 59 rokov, stredná trasa (polmaratón)
Muži (veteráni) nad 60 rokov, stredná trasa (polmaratón)
Ženy od 19 do 39 rokov, stredná trasa (polmaratón)
Ženy (dámy) od 40 do 49 rokov, stredná trasa (polmaratón)
Ženy (Lady) nad 50 rokov, stredná trasa (polmaratón)
Elektrobicykle,  stredná trasa (polmaratón)
Muži od 17rokov a viac trasa 28ka
Ženy od 17rokov a viac trasa 28ka
Kadeti od 15 do 16 rokov, krátka trasa 28ka
Kadetky  od 15 do 16 rokov, krátka trasa 28ka
Family – rodič a dieťa/deti do 15 rokov trasa 28ka
Baby KING Race (BKR):  0-6rokov
Baby KING Race (BKR):  7-8rokov
Baby KING Race (BKR):  9-10rokov

Prihlasovanie a prezentácia

Vlastnoručne podpísanú prihlášku v papierovej forme každý štartujúci odovzdá pri prezentácii. U prihlásených mladších ako 18 rokov sa vyžaduje písomný súhlas zákonného zástupcu (trate 50ka, 28ka). Osoby do 15 rokov môžu absolvovať maratón len v sprievode zákonného zástupcu. Neplatí to pre trate Baby King Race.

Športový klub Pegas
Bratislavská 44
Košice, 040 11

web: www.kralovskymaraton.sk
e-mail: info@kralovskymaraton.sk
Facebook: www.facebook.com/KralovskyMTBmaratonGrancPetrovce/
Instagram: #kralovskymtbmaraton

Prihlášky zaslané elektronicky musia byť pri prezentácii vlastnoručne podpísané. U prihlásených mladších ako 18 rokov sa vyžaduje písomný súhlas zákonného zástupcu (trate 50ka, 28ka). Osoby do 15 rokov môžu absolvovať maratón len v sprievode zákonného zástupcu. Neplatí to pre trate Baby King Race.

kontakt

TERMÍN:

21.august 2021

MIESTO:

Granč Petrovce – obecný úrad (N 48°59.872’/E 20°48.666′)

RIADITEĽ PODUJATIA:

Marián Králik

HLAVNÝ ROZHODCA:

podľa nominácie SZC

Meranie času:

Ing. Dušan Richter (VOS TPK)

TRAŤ:

ŠK Pegas a priatelia

PRIHLASOVANIE A PREZENTÁCIA:

František Teplický (SAO)

ZDRAVOTNÉ ZABEZPEČENIE:

Záchranná služba Východ

Miesto:

Granč Petrovce – obecný úrad
(N 48°59.872’/E 20°48.666′)

Usporiadateľ:

Športový klub Pegas

TEL.KONTAKT:

V spolupráci s: obec Granč Petrovce, obec Dúbrava, obec Slatvina, obec Vojkovce, obec Kaľava, obed Kolinovce, obec Poráč, obec Olcnava, mesto Spišské Vlachy, mesto Spišské Podhradie, Správa Národného Parku Slovenský Raj , Park Poráč

ŠTARTOVNÉ

Štartovné

Baby King Race

Jednotné štartovné 3,- EUR.

Kategória Family

Rodič a jedno dieťa do 15 rokov, trasa 28ka – štartovné jednotné 30,- EUR (zaplatené do 13.8.2021 s pamätným suvenírom – 1ks). Od 14.8.202+   35,- EUR (bez pamätného suveníru).

Všetky ostatné kategórie

Do 16.07.2021: jednotné štartovné 20,- EUR (s pamätným suvenírom)

17.07.2021 – 13.08.2021: jednotné štartovné 26,- EUR (s pamätným suvenírom)

Od 14.08.2020: jednotné štartovné 35,- EUR (bez pamätného suveníru)

Prihlásenie je spojené s úhradou štartovného v stanovenom termíne. Prihlásenie (zľavnené termíny) a vyplatenie v deň podujatia sa neakceptuje. V tomto prípade platí štartovné 35,-EUR v hotovosti. Platba kreditnou kartou nie je možná.

Prihlášky sú platné len s priloženým potvrdením o zaplatení štartovného alebo kópiou potvrdenia o platbe bankovým prevodom. Štartovné zahrňuje účasť na podujatí, meranie času, občerstvenie na trati, teplé jedlo a nápoj v cieli, darček od usporiadateľov, umytie bike-ov, sprchy, tombolový lístok, parkovné.

Zmena trasy a presun štartovného

0,- EUR do 13.8.2021

3,- EUR od 14.8.2021

5,- EUR prenesenie štartovného na inú osobu

Úhrada štartovného

Úhradu štartovného je možné zrealizovať bankovým prevodom na účet v Tatra Banka, č. ú.: 2621144524/1100, VS dátum narodenia v tvare DDMMRRRR, PAY by square alebo v hotovosti na mieste prihlásenia. Platba kreditnou kartou nie je možná.

Platba pre zahraničných účastníkov:
IBAN: SK90 1100 0000 0026 2114 4524
BIC (SWIFT): TATRSKBX
Konštantný symbol: 308
VS: ID kód pretekara
Poznámka: Meno a Priezvisko

Podmienky účasti na pretekoch:

Účasť na pretekoch predpokladá dobrý zdravotný stav štartujúceho (odporúčame lekársku prehliadku). Prihlásením pretekár potvrdzuje svoj dobrý zdravotný stav, schopný dlhodobej záťaže. Povinnosťou pretekára je zabezpečiť dobrý technický stav svojho bicykla pre účasť na pretekoch a cyklistická prilba počas celých pretekov. Zloženie prilby počas pretekov je trestané diskvalifikáciou pretekára a zároveň vylúčením z tomboly.

MTB maratón sú individuálne preteky. Každý účastník Kráľovského MTB maratónu súťaží v zmysle fair-play. Akákoľvek nedovolená pomoc od inej osoby, s cieľom získať výhodu oproti ostatným pretekárom v zmysle lepšieho času/umiestnenia, je zakázaná a bude potrestaná diskvalifikáciou všetkých pretekárov, ktorí sa dopustili nedovolenej podpory.

Účastník podujatia berie na vedomie, že počas pretekov bude organizátor alebo ním poverená osoba na trati zhotovovať audiovizuálny záznam (fotografie/video). V tejto súvislosti pretekár udeľuje súhlas na zhotovenie audiovizuálneho záznamu počas pretekov a na zverejnenie svojich fotografií so štartovým číslom na stránke www.faxcopypro.sk, www.kralovskymaraton.sk a na sociálnych sieťach organizátora. Tiež súhlasí, aby osobné údaje boli poskytnuté spoločnosti Faxcopy Pro s.r.o. na spracovanie a uchovanie v rozsahu štartové číslo a e-mailová adresa za účelom zasielania informácií o dostupnosti fotografií. Zároveň v tejto súvislosti udeľuje súhlas so zaslaním informačného e-mailu od spoločnosti FaxCopy, odkazujúcim na zhotovené fotografie. Súhlas pre fotoservis platí po dobu 5 rokov po ukončení podujatia.

Všetci pretekári sa zúčastňujú podujatia na vlastné riziko. Preteky sa idú za plnej cestnej premávky. Účastník pretekov musí dodržiavať pravidlá cestnej premávky a pokyny usporiadateľa.
Každý účastník pretekov nesie zodpovednosť za škody spôsobené na veciach a na zdraví svojom, organizátorov a tretích osôb.
V prípade opustenia pretekov je pretekár povinný nahlásiť túto skutočnosť organizátorovi. Ak tak neurobí, znáša všetky následky spojené s hľadaním samotný pretekár. Skrátenie si trate a/alebo neabsolvovanie kontrolných stanovíšť vedie k okamžitej diskvalifikácii.
Mimo vyznačené občerstvovacie zóny je vyhadzovanie akýchkoľvek odpadkov prísne zakázané a vedie k okamžitej diskvalifikácii. Trasa vedie chráneným územím, preto buďte ohľaduplní k prírode a jej obyvateľom.

Pretekár dobrovoľným prihlásením sa na preteky a svojím vlastnoručným podpisom pri prezentácii priamo pred štartom pretekov potvrdzuje, že je oboznámený a súhlasí s podmienkami a povinnosťami účastníka pretekov.

SLUŽBY

.Záleží nám na všetkých zučastených športovcoch. Na základe toho sme pre vás pripravili sumár podmienok, ktoré je nutné dodržiavať. Sú kľúčovým faktorom k vašej bezpečnosti a pohodliu. Nájdete tu aj informácie, ktoré vám pomôžu orientovať sa v okolí miesta pripravovanej udalosti.

UBYTOVANIE
Organizátor nezabezpečuje ubytovanie. Možnosť stanovania v obci Granč Petrovce – futbalové ihrisko vo vyhradených priestoroch.
TECHNICKÁ POMOC
V mieste štartu a cieľa a v priestoroch občerstvovacích staníc bude zabezpečená základná technická pomoc.
ŠATNE A SPRCHY
V priestore miestneho futbalového ihriska. Šatne slúžia iba na prezlečenie, nie na odkladanie oblečenia a úschovu osobných vecí. V prípade odcudzenia usporiadateľ neručí za vzniknutú škodu.
Radenie na štart (VIP)
Za štartovacím oblúkom bude vyhradený priestor VIP. Rozhodca do tohto priestoru pustí len pretekárov ktorí majú príslušné označenie (červená bodka s logom SZC). Do tohto sektoru budú automaticky zaradení pretekári ktorí figurujú v zozname VIP a pretekári s licenciou Elite. O zaradenie do VIP sektoru mimo týchto kritérií je možné požiadať mailom u organizátora max 3 dni pred podujatím (kritériom pre zaradenie dosiahnutý výsledok v predchádzajúcich ročníkoch, prípadný dobrý výsledok na inom podujatí v aktuálnom roku).
Za VIP sektorom je radenie na štart podľa príchodu pretekárov. Je zakázané zaradiť sa z boku cez koridory a spredu od štartovacej brány.
Radenie na štart na 28km trati so štartom o 11:00 je bez VIP sektora.
Umývanie bicyklov
Vo vyhradených priestoroch obecného úradu vyznačených na informačnej tabuli pri prezentácii.
DOPRAVA
Organizátor nezabezpečuje dopravu na miesto štartu. Príjazd z Košíc po ceste 547 pred obcou Dobrá Vôľa odbočiť vpravo smer Žehra. Smer od Levoče po E50/18 odbočka Granč Petrovce. Smer od Prešova po E50/18 odbočka za obcou Korytné smer Granč Petrovce. Príjazd po diaľnici D1 odbočiť v zjazde Behárovce.
POISTENIE
Účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne poistenie. V prípade potreby je účastník povinný preukázať sa Preukazom poistenca zdravotnej poisťovne. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s účasťou na pretekoch, alebo cestou a pobytom v mieste ich konania.
CENY A ODMENY
Prví traja v kategóriách na všetkých tratiach získajú poháre a/alebo diplomy. Pre všetkých účastníkov maratónu je na záver pripravená tombola.
Odovzdanie cien je podmienené osobným prevzatím na stupňoch víťazov (týka sa to aj tomboly).

Finančné odmeny: Podľa pravidiel SZC, získavajú prví piati muži a prvé tri ženy s licenciou v absolútnom poradí na dlhej trati (90ka) finančné odmeny nasledovne:

Muži:
1.miesto 250 EUR
2.miesto 100 EUR
3.miesto 75 EUR
4.miesto 50 EUR
5.miesto 25 EUR

Ženy:
1.miesto 100 EUR
2.miesto 50 EUR
3.miesto 25 EUR

Odovzdanie cien je podmienené osobným prevzatím na stupňoch víťazov.
MERANIE ČASU
Meranie bude zabezpečovať firma VOS-TPK čipovou technológiou.
ŠTART / CIEĽ
Štart a cieľ pretekov je v obci Granč Petrovce – obecný úrad (N 48°59.872'/E 20°48.666'). Časy štartov pre jednotlivé kategórie sú uvedené na konci týchto propozícií, v časti Program podujatia.
OBČERSTVENIE
„90ka“ – 5x
„50ka“ – 3x
„28ka“ – 1x
VŠETCI PRETEKÁRI SA ZÚČASTŇUJÚ PODUJATIA NA VLASTNÉ RIZIKO.

Preteky sa idú za plnej cestnej premávky. Účastník pretekov musí dodržiavať pravidlá cestnej premávky a pokyny usporiadateľa. Každý účastník pretekov nesie zodpovednosť za škody spôsobené na veciach a na zdraví svojom, organizátorov a tretích osôb.
V prípade opustenia pretekov je pretekár povinný nahlásiť túto skutočnosť organizátorovi. Ak tak neurobí, znáša všetky následky spojené s hľadaním samotný pretekár. Skrátenie si trate a/alebo neabsolvovanie inforolných stanovíšť vedie k okamžitej diskvalifikácii.
Mimo vyznačené občerstvovacie zóny je vyhadzovanie akýchkoľvek odpadkov prísne zakázané a vedie k okamžitej diskvalifikácii.
Trasa vedie chráneným územím, preto buďte ohľaduplní k prírode a jej obyvateľom.
Občerstvovacie zóny ( Feed and Technical assistance zones ) sú zároveň jedinými miestami na trati kde je možné prijať technickú pomoc !!!

Pretekár dobrovoľným prihlásením sa na preteky cez www.sao-tatry.sk  a svojím podpisom pri prezentácii priamo pred štartom pretekov si je vedomý,  že je oboznámený a súhlasí s podmienkami a povinnosťami účastníka pretekov.

 Pri nekonaní alebo prerušení podujatia z dôvodu „vyššej moci“ prihlásený pretekár nemá žiadne právo na vrátenie peňazí.
Preteká sa podľa tohto rozpisu.

19:00 – 21:00
PREZENTÁCIA
12:00 – 20:00
12:00 – 20:00 oficiálny tréning na trati

(Upozornenie: tréning je na vlastné riziko, a prejazdy cez cesty nie sú zabezpečené!!)

7:00
ZAČIATOK PREZENTÁCIE
10:30
štart 50ka
16:00
VYHLASOVANIE VÍŤAZOV
+ TOMBOLA
08:00
SŤART 90ka
11:00
štart 28ka
10:15
štart 50ka kategória EE
11:15
BABE KING RACE
ORGANIZÁTOR SI VYHRADZUJE PRÁVO VYKONAŤ ZMENY V PRÍPADE POTREBY.

Športový klub Pegas, jún 2021