Kráľovský MTB maratón Granč Petrovce

Propozície

Kráľovský MTB maratón 2017

X. ročník

Termín

19. augusta 2017 - sobota

Miesto

Granč Petrovce - obecný úrad

(N 48°59.872'/E 20°48.666')

Usporiadateľ

Športový klub Pegas

Bratislavská 44, 040 11 Košice

Kontakty

Riaditeľ podujatia:

Marián Králik

Hlavný rozhodca:

Ing. Dušan Richter

Časomiera a výsledkový servis:

Ing. Dušan Richter (VOS TPK)

Trať:

ŠK Pegas

Prihlasovanie a prezentácia:

Viktor Homolya
František Teplický (SAO)

Tel.kontakt:

+421 917 343 847
+421 903 642 206
+421 948 747 196

Generálny partner

Partneri

Mediálni partneri

V spolupráci s

Dúbrava

Vojkovce

Granč Petrovce

Spišské Podhradie

Vyšný Slavkov

Charakteristika podujatia:

Jubilejný desiaty ročník vytrvalostných pretekov horských bicyklov v oblasti pohoria Branisko a Spišského hradu. Profil a šírka trate vo veľkej miere vedie lesnými chodníkmi. Trať čiastočne umožňuje jazdu v skupinkách. Povrch trate: spevnená cesta 40% (asfalt, šotolina), lesná cesta s čiastočne spevneným povrchom 40%, single track 20%.

Trasy

25 km

Chcem to skúsiť.

Zobraziť

50 km

Chcem sa zabaviť.

Zobraziť

80 km

Chcem byť kráľ.

Zobraziť

Kategórie:

M - Muži od 19 do 39 rokov
S - Muži (seniori) od 40 do 49 rokov
V - Muži (veteráni) od 50 do 59 rokov
W2 - Muži (veteráni) nad 60 rokov
ZD - Ženy od 19 rokov
ZK - Ženy od 19 do 39 rokov
DK - Ženy od 40 do 49 rokov
LK - Ženy (Lady) nad 50 rokov
Kt - Kadeti od 15 do 16 rokov
Jr - Juniori od 17 do 18 rokov
JaK - Juniorky-Kadetky od 15 do 18 rokov
EE - Elektrobicykle, muži/ženy
M25 - Muži bez rozdielu veku
Z25 - Ženy bez rozdielu veku
F - Family - rodič a dieťa/deti do 15 rokov
BKR8 - Deti do 8 rokov
BKR10 - Deti od 8 do 10 rokov

Vyhodnotenie kategórií:

„80ka“ - vyhodnocujú sa kategórie M, S, V, W2, ZD
„50ka“ - vyhodnocujú sa kategórie M, S, V, W2, ZK, DK, LK, Kt, Jr, JaK, EE
„25ka“ - vyhodnocujú sa kategórie M25, Z25, F
„BKR“ - vyhodnocujú sa kategórie BKR8, BKR10

Prihlášky:

Prihláška na tlač tu
Poštou: Športový klub Pegas, Bratislavská 44, 040 11 Košice
On-line: www.kralovskymaraton.sk
E-mail: info@kralovskymaraton.sk

Prihlášky zaslané elektronicky musia byť pri prezentácii vlastnoručne podpísané. U prihlásených mladších ako 18 rokov sa vyžaduje písomný súhlas zákonného zástupcu (trate 50ka, 25ka). Osoby do 15 rokov môžu absolvovať maratón len v sprievode zákonného zástupcu. Neplatí to pre trate Babe King Race.

Štartovné

Pre účastníkov Babe KING Race štartovné 0,-EUR

Deti do 15 rokov štartovné 0,-EUR (pri kategórií Family platí štartovné len rodič podľa stanovených termínov).

Pre všetky kategórie jednotné 13,-EUR do 30.6.2017 (s pamätným suvenírom).

Pre všetky kategórie jednotné 16,-EUR od 1.7.2017 do 4.8.2017 (s pamätným suvenírom).

Pre všetky kategórie jednotné 20,-EUR od 5.8.2017 (bez pamätného suveníru).

Prihlásenie je spojené s úhradou štartovného v stanovenom termíne. Prihlásenie (zľavnené termíny) a vyplatenie v deň podujatia sa neakceptuje. V tomto prípade platí štartovné 20,-EUR. Prihlášky sú platné len s priloženým potvrdením o zaplatení štartovného alebo kópiou potvrdenia o platbe bankovým prevodom. Štartovné zahrňuje účasť na podujatí, meranie času, občerstvenie na trati, teplé jedlo a nápoj v cieli, darček od usporiadateľov, umytie bike-ov, sprchy, tombolový lístok, parkovné.

úhrada:

Bankovým prevodom na účet v Tatra Banka, č. ú.: 2621144524/1100, VS dátum narodenia v tvare DDMMRRRR, v hotovosti na mieste prihlásenia alebo poštovou poukážkou na adresu organizátora. Platba kreditnou kartou nie je možná.

Úhrada štartovného - zahraniční účastníci:
IBAN: SK90 1100 0000 0026 2114 4524
BIC (SWIFT): TATRSKBX
Konštantný symbol: 308
VS: dátum narodenia (10.05.1980 = 10051980)
Poznámka: Meno a Priezvisko

Prezentácia:

18.08.2017 (piatok) Granč Petrovce – Obecný úrad 19:00–21:00 hod.
19.08.2017 (sobota) Granč Petrovce – Obecný úrad od 07:30 hod.

Ukončenie prezentácie je 30 min. pred štartom príslušnej kategórie!!

Pri prezentácii účastníci dostanú pamätný suvenír, pokyny, kupón na stravu a nápoj, tombolový kupón, štartovné číslo, príchytky na číslo, čip, orientačnú mapku s popisom trate. Poplatok za stratu čipu je 50 EUR. Po odjazdení pretekov je každý účastník povinný čip vrátiť.

Občerstvenie


„80ka“ – 6x
„50ka“ – 4x
„25ka“ – 2x

Štart/cieľ


Štart a cieľ pretekov je v obci Granč Petrovce – obecný úrad (N 48°59.872'/E 20°48.666'). Časy štartov pre jednotlivé kategórie sú uvedené na konci týchto propozícií, v časti Program.

Výsledky


Neoficiálne výsledky sa budú postupne zverejňovať na informačnej tabuli v priestore štartu/cieľa. Protesty je možné podať len písomne, ihneď po príjazde do cieľa, v kancelárií pretekov, do rúk riaditeľa pretekov. Najneskôr však 1 hodinu pred vyhlasovaním výsledkov. Vklad pri podaní protestu je 50,- EUR. Tento vklad v prípade neoprávnenosti protestu prepadá v prospech usporiadateľa.

Meranie času


Meranie bude zabezpečovať firma VOS-TPK čipovou technológiou. Poplatok za stratu čipu je 50 EUR. Po odjazdení maratónu je každý účastník povinný čip vrátiť.

Ceny a odmeny


Prví traja v kategóriách na všetkých tratiach získajú poháre a/alebo diplomy. Pre všetkých účastníkov maratónu je na záver pripravená tombola. Odovzdanie cien je podmienené osobným prevzatím na stupňoch víťazov (týka sa to aj tomboly).

Technická pomoc


V mieste štartu a cieľa a v priestoroch občerstvovacích staníc bude zabezpečená základná technická pomoc.

Poistenie


Účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne poistenie. V prípade potreby je účastník povinný preukázať sa Preukazom poistenca zdravotnej poisťovne. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s účasťou na pretekoch, alebo cestou a pobytom v mieste ich konania.

Ubytovanie


Organizátor nezabezpečuje ubytovanie. Možnosť stanovania v obci Granč Petrovce – futbalové ihrisko vo vyhradených priestoroch.

Doprava


Organizátor nezabezpečuje dopravu na miesto štartu.
Príjazd z Košíc po ceste 547 pred obcou Dobrá Vôľa odbočiť vpravo smer Žehra.
Smer od Levoče po E50/18 odbočka Granč Petrovce.
Smer od Prešova po E50/18 odbočka za obcou Korytné smer Granč Petrovce. Príjazd po diaľnici D1 odbočiť v zjazde Behárovce.

Šatne a sprchy:


V priestore miestneho futbalového ihriska. Šatne slúžia iba na prezlečenie, nie na odkladanie oblečenia a úschovu osobných vecí. V prípade odcudzenia usporiadateľ neručí za vzniknutú škodu.

Umývanie bike-ov


Vo vyhradených priestoroch obecného úradu vyznačených na informačnej tabuli pri prezentácii.

Podmienky účasti na pretekoch


Dobrý zdravotný stav (odporúčame lekársku prehliadku). Prihlásením pretekár potvrdzuje svoj dobrý zdravotný stav, schopný dlhodobej záťaže! Úhrada štartovného, dobrý technický stav bicykla, cyklistická prilba počas celých pretekov. Zloženie prilby počas pretekov je trestané diskvalifikáciou pretekára a zároveň vylúčením z tomboly. Účastník podujatia berie na vedomie, že počas preteku bude na trati pôsobiť fotoservis. Zároveň v tejto súvislosti udeľuje súhlas so zaslaním informačného e-mailu, odkazujúcim na zhotovené fotografie. Súhlas pre fotoservis platí po dobu maximálne 15 dní po ukončení podujatia.

Všetci pretekári sa zúčastňujú podujatia na vlastné riziko.

Preteky sa idú za každého počasia a za plnej cestnej premávky. Účastník pretekov musí dodržiavať pravidlá cestnej premávky a pokyny usporiadateľa.

Každý účastník pretekov nesie zodpovednosť za škody spôsobené na veciach a na zdraví svojom, organizátorov a tretích osôb. V prípade opustenia pretekov je pretekár povinný nahlásiť túto skutočnosť organizátorovi. Ak tak neurobí, znáša všetky následky spojené s hľadaním samotný pretekár. Skrátenie si trate a/alebo neabsolvovanie kontrolných stanovíšť vedie k okamžitej diskvalifikácii. Mimo vyznačené občerstvovacie zóny je vyhadzovanie akýchkoľvek odpadkov prísne zakázané a vedie k okamžitej diskvalifikácii. Trasa vedie chráneným územím, preto buďte ohľaduplní k prírode a jej obyvateľom.

Pretekár dobrovoľným prihlásením sa na preteky cez www.sao-tatry.sk a svojím podpisom pri prezentácii priamo pred štartom pretekov si je vedomý, že je oboznámený a súhlasí s podmienkami a povinnosťami účastníka pretekov. Pri nekonaní alebo prerušení podujatia z dôvodu „vyššej moci“ prihlásený pretekár nemá žiadne právo na vrátenie peňazí.

Preteká sa podľa tohto rozpisu.

Program

Piatok, 18.08.2017

  • 19:00 – 21:00 prezentácia

Sobota, 19.08.2017

  • 07:30 začiatok prezentácie
  • 09:30 štart 80ka
  • 10:30 štart 50ka
  • 11:00 štart 25ka
  • 11:15 Babe KING Race
  • 16:00 vyhlasovanie víťazov + Tombola

Organizátor si vyhradzuje právo vykonať zmeny v prípade potreby.